Regulamin

REGULAMIN
Informacje ogólne
1.Właścicielem serwisu internetowego homegifts.pl jest firma INTERIOR Robert Konieczny z siedzibą: ul. Rysia 12, 87-126 Obrowo, NIP: 956-145-88-53.
2.Adres do korespondencji: INTERIOR Robert Konieczny, ul. Rysia 12, 87-126 Obrowo.
3. Dane bankowe: nr konta: 69 1160 2202 0000 0000 8907 6117 Bank Millennium INTERIOR Robert Konieczny, ul. Rysia 12, 87-126 Obrowo.
4. Korzystanie z serwisu www.homegifts.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane tylko do realizacji złożonych zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym osobom trzecim. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym zgodnie z normami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
6. Home & Gifts zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
7. Home & Gifts wystawia paragony lub faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary. Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć to w chwili składania zamówienia i podać niezbędne dane.
8. Stroną dokonującą zakupów w sklepie www.homegifts.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub zarejestrowana prawnie firma.
II Towar
1. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
2. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje produktów z materiałów przez nich publikowanych.
3. Ilustracje towarów prezentowanych na stronach serwisu mogą różnić się od wyglądu naturalnego towarów w wyniku stosowanych technik prezentacyjnych.
4. Wskazane wyżej różnice między ilustracjami i/lub opisami towarów prezentowanych na stronach internetowych a naturalnym wyglądem tych towarów nie stanowią i w żadnym razie nie mogą być uznawane za wady fizyczne towaru albo za niezgodności towaru z umową.
5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne - informacja o aktualnej dostępności towaru uwzględniona jest w opisie każdego produktu podanym na stronie sklepu www.homegifts.pl
III Ceny
1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich, w kwotach brutto zawierających podatek VAT.
2. Podane ceny w każdej chwili mogą ulec zmianie w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. Od chwili złożenia zamówienia cena danego produktu dla zamawiającego Klienta nie ulegnie zmianie.
3. Ani podane ceny ani żadne inne dane o towarach nie stanowią wiążącej oferty homegifts.pl w rozumieniu normy art. 661 § 1 kodeksu cywilnego. Celem prezentacji wszystkich tych informacji jest zaproszenie Klientów do składania zamówień.
IV Zamówienia
1. Wypełniając i przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji składanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie wszystkich objętych nim informacji.
2. Zamówienia można składać korzystając z formularza na stronie sklepu www.homegifts.pl.
3. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych z wyłączeniem weekendów i dni wolnych od pracy. Potwierdzenie zamówienia zawiera informację na temat warunków dostawy i jej kosztów, terminu i potwierdzenie ceny.
4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia i/lub nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. dane klienta są niepełne lub nieprawidłowe) zostanie ono uznane za niezłożone po upływie pięciu dni roboczych.
5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę wnoszącego o wystawienie faktury jest równoznaczne z upoważnieniem firmy INTERIOR Robert Konieczny do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania jego podpisu.
6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych, niepotwierdzonych lub zawierających niekompletne dane.
7. Składając zamówienie z opcją płatności z góry, Klient zobowiązuje się uiścić należność w przeciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
V Czas realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 30 dni roboczych od chwili zaksięgowania zapłaty przy zamówieniach płatnych z góry i 30 dni roboczych od złożenia zamówienia przy zamówieniach realizowanych za pobraniem. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na produkty aktualnie niedostępne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przejściowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi od sklepu przyczynami.
3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, Home & Gifts zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów. W przypadku takiej sytuacji, Klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu.
VI Formy płatności
1. Gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze towaru w butiku ul. Droga Trzeposka 35, 87-100 Toruń.
2. Przelewem na konto firmy Home & Gifts w przypadku zamówienia płatnego z góry.
3. Kartą płatniczą.
VII Transport
1. Wszystkie zakupione towary przesyłamy transportem za pośrednictwem wybranego przez klienta przewoźnika.
2. Dane odnośnie kosztów transportu są prezentowane klientowi przy zakupie oraz drogą mailową przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Koszty transportu są doliczane do wartości zamówienia.
4. Przesyłki nieodebrane przez klienta po dwóch nieudanych próbach doręczenia, będą zwracane do nadawcy na koszt kupującego.
VIII Wydanie i odbiór towaru
1. Towar można odebrać osobiście w butiku ul. Droga Trzeposka 35, 87-100 Toruń.
2. Wydanie towaru Klientowi następuje z chwilą powierzenia go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 kodeksu cywilnego).
3. Klient odbierając towar zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania przesyłki, w tym w szczególności braku jego naruszeń, ciągłości taśmy świadczącej o nienaruszeniu paczki, braku deformacji wskazujących na uszkodzenie przesyłki w czasie transportu.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia paczki Klient zobowiązany jest do odnotowania wszystkich uszkodzeń na dokumencie dostawy i zapewnienia sporządzenia przez pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego. W przypadku takim Klient jest zobowiązany do odmowy odbioru przesyłki.
5. Przy odbiorze towaru dostarczonego w paczce nieuszkodzonej Klient jest upoważniony i zobowiązany do sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentowych lub ilościowych z fakturą albo uszkodzeń mechanicznych mogących powstać w przewozie do ich odnotowania na dowodzie dostawy i protokole reklamacyjnym sporządzonym zgodnie z postanowieniem pkt VIII. 3 powyżej.
6. Wszystkie stwierdzone przy odbiorze niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe i/lub niezupełność towaru, a w szczególności - ale nie wyłącznie - niekompletność towaru, brak wszystkich jego elementów, brak paragonu, albo uszkodzenia mechaniczne Klient jest zobowiązany zgłosić Home & Gifts drogą mailową na adres biuro@homegifts.pl oraz w formie pisemnej listem poleconym wysłanym w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania paczki, dołączając do zgłoszenia protokół reklamacyjny, a w przypadku niezgodności asortymentowych lub uszkodzeń także wadliwy towar.
7. Pokwitowanie odbioru zamówionych towarów bez zastrzeżeń poczytuje się w razie jakichkolwiek wątpliwości za pokwitowanie ich odbioru, w asortymentach i ilościach określonych fakturą lub paragonem.
8. Odpowiedzialność Home & Gifts za niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe albo uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie i nie odnotowane na dokumencie dostawy oraz protokole reklamacyjnym albo powstałe z innych przyczyn i nie zgłoszone w terminie lub zgłoszone nieprawidłowo jest wyłączona. Dowodem dokonania transakcji i zakupu towaru w naszym sklepie jest wyłącznie paragon lub faktura.
IX Odstąpienie od umowy przez konsumenta i zwrot zakupionych produktów
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) konsument, to jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od zawartej z nami umowy w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania towaru.
2. Odstąpienie przez konsumenta od umowy na tej podstawy wymaga z mocy prawa bezwzględnie obowiązującego złożenia przez Klienta stosownego oświadczenia w formie pisemnej.
3. Do oświadczenia tego należy dołączyć towar wraz z dokumentem zakupu (paragon/faktura). W przypadku zwrotu towaru przy składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zapłaconą nam cenę zwrócimy w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia wraz z towarem, lecz nie wcześniej, niż w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni licząc od dnia otrzymania przez nas podpisanej przez nabywcę kopii faktury korygującej VAT.
4. W przypadku nie dołączenia towaru do oświadczenia o odstąpieniu od umowy towar powinien być nam zwrócony w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia wysłania na nasz adres oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku takim z mocy normy art. 488 § 2 k.c. zapłaconą nam cenę zwrócimy w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zwrotu towaru.
5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wykazanie dokonania transakcji paragonem lub fakturą oraz pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie używanym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki.
6. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru wraz z instrukcją i gwarancją jeśli była przy zakupionym towarze.
7. Zwracany towar prosimy zapakować w sztywne opakowanie gwarantujące bezpieczną przesyłkę.
Reklamacje
A Reklamacje Konsumenta
1. W przypadku towarów objętych gwarancją Producenta Klient może według własnego wyboru: - wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji wobec Producenta, -wykonać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Home & Gifts.
2. Zgłaszając reklamację Klient winien jej treścią wskazać, które uprawnienia wykonuje.
3. W przypadku uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową Klient jest zobowiązany zbadać jakość dostarczonych towarów i zawiadomić Home & Gifts listem poleconym o stwierdzonych niezgodnościach towaru z umową w terminie nie przekraczającym 2 (słownie: dwóch) miesięcy licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej towaru, załączając do reklamacji towar uznany za wadliwy, ewentualnie kontaktując się z Home & Gifts i dostarczając reklamowany towar osobiście do butiku Home & Gifts, ul. Droga Trzeposka 35, 87-100 Toruń, we wcześniej ustalonym terminie wraz z fakturą lub paragonem.
4. Home & Gifts zbada zasadność reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową i w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o niezgodności towaru z umową i reklamowanego towaru zawiadamia Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji w sprawie niezgodności towaru z umową za uzasadnioną Home & Gifts dokona wymiany towarów wadliwych na towary wolne od wad w terminie nie przekraczającym kolejnych 60 (słownie: sześćdziesięciu ) dni roboczych a towarów sprowadzonych na doraźne zamówienie w terminie nie przekraczającym kolejnych 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych.
6. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Home & Gifts zawiadomi o tym pisemnie Klienta w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia niezgodności towaru z umową i reklamowanego towaru.
B Reklamacje Przedsiębiorcy
1. Odpowiedzialność Home & Gifts z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać jakość dostarczonych towarów i zawiadomić Home & Gifts o stwierdzonych wadach fizycznych listem poleconym w terminie nie przekraczającym 3 (słownie: trzech) dni roboczych licząc od dnia odbioru towarów, załączając do reklamacji wadliwy towar.
3. Odpowiedzialność Home & Gifts za wady fizyczne towarów nie zgłoszone w terminie zakreślonym postanowieniem punktu poprzedzającego jest wyłączona.
4. Home & Gifts zbada zasadność reklamacji i zawiadomi Przedsiębiorcę o wynikach rozpatrzenia reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni roboczych licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach i reklamowanego towaru.
5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Home & Gifts dokona wymiany towarów wadliwych na towary wolne od wad w terminie nie przekraczającym kolejnych 60 (słownie: sześćdziesiąt ) dni roboczych a w przypadku towarów sprowadzonych na doraźne zamówienie w terminie nie przekraczającym kolejnych 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji Producenta Przedsiębiorca wykonuje, a Producent reklamację rozpatruje i załatwia zgodnie z postanowieniami pkt 3 - 5 lit. A części X powyżej.
Postanowienia końcowe
1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i reklamowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
3. We wszystkich przypadkach odmiennie nie unormowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy: - Kodeksu Cywilnego, - ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
4. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z Home & Gifts.
5. Niniejszy Regulamin stanowi własność firmy INTERIOR Robert Konieczny. Jakiekolwiek kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części będzie ścigane.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012r. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym po ich publikacji na stronie internetowej.  
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel